Podukrep 6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Boštjan Pečar je za prevzem in zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK: Boštjan Pečar je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do sredine leta 2023. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in naložbe v osnovna sredstva. Mlad prevzemnik se je na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzel Boštjan Pečar, je usmerjena v sadjarstvo. Boštjan bo aktivno sodeloval z svetovalnimi ustanovami, povečal kapacitete pridelave jabolk, razširil asortma sadnih sort ter razširil možnosti za predelavo sadja, kar je zelo pomembno za prilagajanje na podnebne spremembe. Z nakupom nove mehanizacije (nekatere po zgledu dobrih praks in Anglije in Francije) bo prispeval k učinkovitosti in lažji obdelavi večjih kapacitet in s tem povečal konkurenčnost in možnost doprinosa na kmetiji. Planirana je nabava mehanizacije, ki bo prilagojena za obdelavo trave okrog  sadik tako, da se lahko izognemo uporabi herbicidov. Z usmerjanjem energije v novo znanje, inovacije in v povečanje kapacitet si tako mladi prevzemnik omogoči bolj kvalitetno ponudbo pridelkov in proizvodov, bolj stalen prihodek ter večjo možnost dolgoročne in gotove zaposlitve na kmetiji.

CILJ: Na kmetiji imajo naslednje cilje:

  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in prilagoditev podnebnim spremembam.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
  • Bolj učinkovita obdelava večjih kapacitet zaradi nove strojne opreme.
  • Zaposlitev na kmetiji.

Aktivnost je sofinancirana s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Druge povezave: