Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

PARTNERJI:

TRAJANJE:   1.12. 2020 – 1.12. 2022 

VREDNOST  projekta:  50.275,35 €  od tega sofinanciranje v višini  44.996,45 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje.

Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin.

Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi  ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer:

  • naravovarstvene vsebine vključujejo vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • okoljske vsebine vključujejo aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.

GLAVNI CILJ projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI

  • Izdelani Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije.
  • Izvedena usposabljanja in demonstracije.
  • Izdaja priročnika z navodili za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka.
  • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije) s predlogom za pripravljalce strokovnih podlag in programov.
  • Razširjanje rezultatov projekta.

PRIROČNIK

V sklopu projekta je nastal PRIROČNIK, ki si ga lahko brezplačno prenesete na tej povezavi.

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA PREKO AVDIO-VIDEO POSNETKA:

DRUGE POVEZAVE: